nedeľa 20. októbra 2013

Pracovný čas a doba odpočinku

Zákonník práce stanovuje, že týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín, avšak inak má zamestnávateľ pomerne flexibilné možnosti jeho úpravy. Poďme sa spoločne pozrieť na tie najdôležitejšie. 
 Rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
Pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času sa tento delí na päť pracovných dní. Jednotlivé týždne rozdiel dĺžky pracovného času pripadajúci na jednotlivé týždne nepresiahne tri hodiny a pracovný čas v jednotlivých dňoch nepresiahne deväť hodín. Do denného pracovného času sa nezapočítava prestávka na jedenie a odpočinok – ide o tzv. čistý pracovný čas.
 Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne, zamestnávateľ môže po dohode so zamestnancom alebo ich zástupcami rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na obdobie dlhšie ako 4 mesiace, najviac však na obdobie 12 mesiacov. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času znamená, že dĺžka pracovného času v jednotlivých týždňoch nie je rovnaká. Nemusí sa týkať všetkých zamestnancov a môže sa vzťahovať len na niektoré druhy prác.
 Konto pracovného času
Konto pracovného času (flexikonto) možno dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo po dohode so zástupcami zamestnancov, pričom dohodu nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa. Podmienkou uplatnenia konta pracovného času je existencia vážnych prevádzkových dôvodov, napr. výpadok zákaziek a dopytu na dlhšiu dobu. Konto pracovného času zaručuje zamestnancom mzdu počas udeleného pracovného voľna, hoci nedochádza k výkonu práce. Pri uplatňovaní konta pracovného času je zamestnávateľ povinný viesť účet konta pracovného času, na ktorom eviduje rozdiel medzi ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom zamestnanca a rozdiel medzi skutočne poskytnutou základnou zložkou mzdy a základnou zložkou mzdy, na ktorú by mal zamestnanec právo za skutočne odpracovaný čas. Zároveň možno dohodnúť vyrovnávacie obdobie, najviac 30 mesiacov, v ktorom sa má vyrovnať konto pracovného času, pričom platí, že v období najviac 12 mesiacov nesmie pracovný čas vrátane práce nadčas, ako aj kladného účtu konta pracovného času presiahnuť v priemere 48 hodín.
 Pružný pracovný čas
Pružný pracovný čas je rozvrhnutie pracovného času, pri ktorom si začiatok a koniec pracovného času určuje zamestnanec sám. Pružný pracovný čas možno uplatňovať pri rovnomernom i nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času na jednotlivé týždne. Zamestnanec musí byť prítomný na pracovisku počas základného pracovného času, avšak výkon práce vo voliteľných časoch si určuje podľa vlastného rozhodnutia.
Napr.: Zamestnanec má pracovný čas osem hodín na deň. Môže nastúpiť na zmenu od 6.00 do 8.00 – ide o začiatok pracovného času, ktorý si zamestnanec určí sám. Od 8.00 do 14.00 ide o základný pracovný čas, počas ktorého je zamestnanec povinný zostať na pracovisku. Od 14.00 do 16.00 ide o koniec pracovného času, ktorý si zamestnanec určí sám. T. j., ak zamestnanec príde na zmenu o 7.00, ukončí zmenu o 15.00. Pružný pracovný čas môže byť denný, týždenný, resp. štvortýždňový. V praxi sa najčastejšie využíva týždenný pružný pracovný čas.
 Začiatok a koniec pracovného času
Zamestnanec je povinný byť na začiatku pracovného času už na svojom pracovisku. Začiatok a koniec pracovného času zamestnávateľ určí po dohode so zástupcami zamestnancov. Je povinnosťou zamestnávateľa oznámiť zamestnancom začiatok a koniec pracovného času, ako aj jeho rozvrh, a to písomnou formou a na mieste, ktoré je u zamestnávateľa zamestnancom prístupné. Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný oznámiť minimálne na obdobie jedného týždňa, a to najmenej jeden týždeň vopred, aby si zamestnanec vedel zariadiť svoje osobné, rodinné a iné dôležité veci. Po dohode so zástupcami zamestnancov zamestnávateľ môže určiť čas potrebný na očistu zamestnanca po výkone práce, ktorá sa započítava do pracovného času.
Ranná zmena nesmie v zásade začínať pred 6. hodinou, odpoludňajšia zmena nesmie v zásade končiť po 22. hodine. Nočná zmena je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 22. hodinou a 6. hodinou.
Ak je pracovný čas rozvrhnutý do dvoch pracovných zmien, ide o dvojzmennú prevádzku, ak do troch, o trojzmennú, a podobne. Pracovný režim, v ktorom pracovná činnosť prebieha súvislo po všetky dni v týždni, je nepretržitý pracovný režim.
Pokračovanie článku: “Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni,  prestávky v práci” nájdete v augustovom čísle “Úspešní manažéri”
Autor článku: Mária Pindrochová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára